Follow by là gì

He had the feeling he was being followed (= someone was going after hyên khổng lồ catch hlặng or see where he was going).

Bạn đang xem: Follow by là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự segala.info.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


to lớn read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or said
If you follow a particular person on a social media trang web (= a trang web where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose to see everything that person posts (= publishes) on the website.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Tool Lấy Số Điện Thoại Trên Facebook Tốt Nhất Hiện Nay


To follow someone is also lớn move sầu along after a person in order to watch where that person is going:
< + that clause > Fuel prices for transporting goods have increased, so it would follow that those prices are getting passed on to customers.
follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry inlớn the crash, the airline said that normal procedure had been followed.
follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected lớn follow its lead.

Xem thêm: Có Nên Mua Điện Thoại Hãng Xiaomi, Dùng Có Tốt Không


We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các biên tập viên segala.info segala.info hoặc của segala.info University Press hay của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập segala.info English segala.info University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Marketing